Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je správcom športových zariadení, ktoré sú v užívaní (prenájom alebo výpožička) iných subjektov. Užívateľom športových zariadení sú z rozpočtu SKaŠZMT formou dotácie poskytované finančné prostriedky na bežnú údržbu a prevádzku objektov.

Podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní:

(1)   Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako  

       50 % finančných  prostriedkov na  dodanie  tovaru, uskutočnenie  stavebných prác  a na poskytnutie

       služieb,  je  táto  osoba  povinná  postupovať  ako  tento  verejný  obstarávateľ  podľa  tohto  zákona,

        s výnimkou povinností podľa § 10 ods. 2,

(2)   Ak  verejný  obstarávateľ  poskytne  osobe,  ktorá nie je  verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť

        finančných  prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako viac ako 50 %

        finančných  prostriedkov  na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb,

        je  táto osoba povinná  používať  postupy ako verejný obstarávateľ  pri zadávaní podlimitnej zákazky

        podľa § 100 až 102.

 

Informácie týkajúce sa zadávania zákaziek v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní sú zverejňované na webovom sídle SKaŠZ MT, pričom zadávateľom je užívateľ príslušného športového zariadenia.

 

 

 

r. 2014

 

 

     Dátum                  Dátum                                                                                                      

zverejnenia          zadania                 Predmet zákazky:  

 

 

23.01.2014     29.01.2014       Dodávky a opravy ponorných čerpadiel pre r. 2014

                                                (objednávateľ: AŠK Slávia, Rybníková 14, Trnava)

 

21.01.2014     27.01.2014       Výmena ložísk na 130kW elektromotore kompresora ZKR 163- pre Mestský 

                                                 zimný štadión (objednávateľ: Peter Pejkovič - EKO-REKREA, Trnava)

 

13.01.2014     17.01.2014       Generálna oprava  2 ks kompresorov ZKR163 - pre Mestský zimný

                                                              štadión (objednávateľ: Peter Pejkovič - EKO-REKREA, Trnava)